Статистика

Нарықтың көлемі мен құрылымы (салыстырмалы мәліметтер)


Тамыз 2017

Биржалық нарық секторы Млрд теңгемен Млн АҚШ долларымен
Тамыз 2017 Шілде 2017 Тренд Тамыз 2017 Шілде 2017 Тренд
Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі %
Бағалы қағаздар нарығы 309,3 3,0 1 175,6 11,8 866,3 73,7 927,9 3,0 3 663,0 11,9 2 735,0 74,7
Акциялар 14,7 0,1 121,3 1,2 106,6 87,9 44,1 0,1 371,9 1,2 327,7 88,1
– бастапқы нарық 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
– қайталама нарық 14,7 0,1 121,3 1,2 106,6 87,9 44,1 0,1 371,9 1,2 327,7 88,1
Корпоратвитік борыштық БҚ 217,3 2,1 27,5 0,3 189,8 689,6 651,7 2,1 84,3 0,3 567,4 673,3
– бастапқы нарық 80,8 0,8 1,0 <0,1 79,8 8 173,3 242,3 0,8 3,0 <0,1 239,3 7 974,7
– қайталама нарық 136,5 1,3 26,5 0,3 109,9 414,2 409,4 1,3 81,3 0,3 328,1 403,7
Қазақстандық МБҚ 76,9 0,8 1 026,7 10,3 949,8 92,5 231,0 0,8 3 206,8 10,4 2 975,7 92,8
– бастапқы нарық 33,6 0,3 1 017,7 10,2 984,1 96,7 100,9 0,3 3 178,9 10,3 3 078,0 96,8
– қайталама нарық 43,4 0,4 9,0 0,1 34,3 379,7 130,1 0,4 27,9 0,1 102,3 366,8
ХҚҰ облигациялары 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
Инвестициялық қорлардың БҚ 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 2 325,2 1,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 2 282,5
Шетелдік валюта нарығы 1 328,8 13,0 1 005,0 10,1 323,8 32,2 3 982,1 13,0 3 088,4 10,0 893,7 28,9
Ақша нарығы 8 578,5 84,0 7 812,9 78,1 765,5 9,8 25 764,6 84,0 24 015,8 78,0 1 748,9 7,3
Репо операциялары 6 482,4 63,4 5 975,2 59,8 507,3 8,5 19 469,5 63,5 18 366,8 59,7 1 102,8 6,0
– МБҚ бойынша "тікелей" репо 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
– МБҚ бойынша авторепо 6 391,6 62,6 5 766,4 57,7 625,2 10,8 19 196,6 62,6 17 719,4 57,6 1 477,2 8,3
– ББҚ бойынша "тікелей" репо 30,4 0,3 16,4 0,2 14,0 85,3 91,3 0,3 50,4 0,2 40,9 81,2
– ББҚ бойынша авторепо 53,1 0,5 185,6 1,9 132,5 71,4 159,6 0,5 576,3 1,9 416,7 72,3
–неттингiлi репо 7,4 0,1 6,7 0,1 0,7 9,7 22,1 0,1 20,6 0,1 1,5 7,1
Операций валютного свопа 2 096,0 20,5 1 837,8 18,4 258,3 14,1 6 295,1 20,5 5 649,0 18,4 646,1 11,4
–АҚШ доллары 2 096,0 20,5 1 837,8 18,4 258,3 14,1 6 295,1 20,5 5 649,0 18,4 646,1 11,4
–евромен 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
Деривативтер нарығы 1,7 <0,1 5,0 <0,1 3,2 65,6 5,1 <0,1 15,2 <0,1 10,1 66,4
Фьючерстер 1,7 <0,1 5,0 <0,1 3,2 65,6 5,1 <0,1 15,2 <0,1 10,1 66,4
БАРЛЫҒЫ сауда-саттық көлемі 10 218,3 100,0 9 998,5 100,0 219,8 2,2 30 679,8 100,0 30 782,3 100,0 102,5 0,3

Сегіз ай

Биржалық нарық секторы Млрд теңгемен Млн АҚШ долларымен
1-8, 2017 1-8, 2016 Тренд 1-8, 2017 1-8, 2016 Тренд
Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі %
Бағалы қағаздар нарығы 2 134,6 2,0 876,7 1,3 1 257,9 143,5 6 635,1 1,9 2 532,5 1,3 4 102,6 162,0
Акциялар 226,7 0,2 96,9 0,1 129,8 133,9 701,6 0,2 285,2 0,1 416,3 146,0
– бастапқы нарық 7,6 <0,1 0,8 <0,1 6,8 853,1 23,8 <0,1 2,3 <0,1 21,4 918,0
– қайталама нарық 219,0 0,2 96,1 0,1 122,9 127,9 677,8 0,2 282,9 0,1 394,9 139,6
Корпоратвитік борыштық БҚ 345,9 0,3 381,1 0,6 35,2 9,2 1 057,8 0,3 1 109,9 0,6 52,0 4,7
– бастапқы нарық 164,1 0,2 339,6 0,5 175,6 51,7 508,2 0,1 990,7 0,5 482,6 48,7
– қайталама нарық 181,8 0,2 41,4 0,1 140,4 338,8 549,7 0,2 119,1 0,1 430,5 361,4
Қазақстандық МБҚ 1 541,1 1,4 398,2 0,6 1 142,9 287,0 4 808,8 1,4 1 135,9 0,6 3 672,8 323,3
– бастапқы нарық 1 391,5 1,3 213,0 0,3 1 178,5 553,3 4 346,7 1,3 587,8 0,3 3 758,9 639,5
– қайталама нарық 149,6 0,1 185,2 0,3 35,6 19,2 462,0 0,1 548,1 0,3 86,1 15,7
ХҚҰ облигациялары 20,2 <0,1 0 0 20,2 x 64,7 <0,1 0 0 64,7 x
Инвестициялық қорлардың БҚ 0,7 <0,1 0,5 <0,1 0,2 37,8 2,2 <0,1 1,5 <0,1 0,7 44,5
Шетелдік валюта нарығы 7 654,2 7,0 7 182,5 10,8 471,7 6,6 23 820,2 7,0 20 815,3 10,8 3 004,8 14,4
Ақша нарығы 99 081,5 91,0 58 438,2 87,9 40 643,4 69,5 310 056,5 91,1 169 263,8 87,9 140 792,8 83,2
Репо операциялары 48 280,4 44,3 40 586,6 61,0 7 693,7 19,0 150 517,5 44,2 118 305,9 61,4 32 211,7 27,2
– МБҚ бойынша "тікелей" репо 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
– МБҚ бойынша авторепо 43 375,9 39,8 40 464,9 60,9 2 910,9 7,2 135 116,6 39,7 117 951,8 61,2 17 164,8 14,6
– ББҚ бойынша "тікелей" репо 129,3 0,1 8,4 <0,1 120,9 1 446,1 401,7 0,1 24,4 <0,1 377,3 1 547,6
– ББҚ бойынша авторепо 4 747,7 4,4 113,3 0,2 4 634,4 4 089,5 14 914,1 4,4 329,7 0,2 14 584,4 4 423,5
–неттингiлi репо 27,5 <0,1 <0,1 <0,1 27,5 >100.0 85,1 <0,1 <0,1 <0,1 85,1 >100.0
Операций валютного свопа 50 801,2 46,7 17 851,5 26,8 32 949,6 184,6 159 539,0 46,8 50 957,9 26,5 108 581,1 213,1
–АҚШ доллары 50 801,2 46,7 17 851,5 26,8 32 949,6 184,6 159 539,0 46,8 50 957,9 26,5 108 581,1 213,1
–евромен 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
Деривативтер нарығы 6,7 <0,1 <0,1 <0,1 6,7 >100.0 20,3 <0,1 <0,1 <0,1 20,3 >100.0
Фьючерстер 6,7 <0,1 <0,1 <0,1 6,7 >100.0 20,3 <0,1 <0,1 <0,1 20,3 >100.0
БАРЛЫҒЫ сауда-саттық көлемі 108 877,0 100,0 66 497,4 100,0 42 379,6 63,7 340 532,1 100,0 192 611,6 100,0 147 920,5 76,8

2016 жыл

Биржалық нарық секторы Млрд теңгемен Млн АҚШ долларымен
1-12, 2016 1-12, 2015 Тренд 1-12, 2016 1-12, 2015 Тренд
Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі %
Шетел валюталары 36 124,4 38,2 66 202,3 72,0 30 077,8 45,4 104 863,0 38,0 312 812,5 72,8 207 949,4 66,5
– спот-нарық 10 474,8 11,1 12 438,8 13,5 1 964,0 15,8 30 622,6 11,1 56 182,5 13,1 25 559,8 45,5
– своп-нарық 25 649,7 27,1 53 763,5 58,5 28 113,8 52,3 74 240,4 26,9 256 630,0 59,7 182 389,6 71,1
Қазақстандық МБҚ 555,9 0,6 427,7 0,5 128,1 30,0 1 607,8 0,6 2 256,6 0,5 648,8 28,8
– бастапқы нарық 218,2 0,2 419,6 0,5 201,4 48,0 603,2 0,2 2 215,3 0,5 1 612,1 72,8
– қайталама нарық 337,7 0,4 8,2 <0,1 329,5 4 026,5 1 004,6 0,4 41,3 <0,1 963,3 2 331,9
Акциялар 250,2 0,3 899,6* 1,0 649,4 72,2 744,1 0,3 4 737,4* 1,1 3 993,3 84,3
Корпоратвитік борыштық БҚ 507,4 0,5 1 228,5 1,3 721,1 58,7 1 489,8 0,5 5 612,7 1,3 4 122,9 73,5
Репо операциялары 57 113,8 60,4 23 213,5 25,2 33 900,4 146,0 167 563,9 60,7 104 204,3 24,3 63 359,6 60,8
– МБҚ бойынша авторепо 56 761,0 60,0 23 130,6 25,1 33 630,4 145,4 166 517,1 60,3 103 855,5 24,2 62 661,6 60,3
– ББҚ бойынша "тікелей" репо 15,3 <0,1 7,0 <0,1 8,3 117,6 45,1 <0,1 26,2 <0,1 18,9 71,9
– ББҚ бойынша авторепо 337,5 0,4 75,8 0,1 261,7 345,4 1 001,7 0,4 322,5 0,1 679,2 210,6
Инвестициялық қорлардың БҚ 0,5 <0,1 0,1 <0,1 0,4 288,5 1,6 <0,1 0,5 <0,1 1,1 239,4
ХҚҰ облигациялары 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
Мерзімдік келісімшарттар <0,1 <0,1 0 0 <0,1 x <0,1 <0,1 0 0 <0,1 x
БАРЛЫҒЫ сауда-саттық көлемі 94 552,3 100,0 91 971,8 100,0 2 580,6 2,8 276 270,3 100,0 429 623,9 100,0 153 353,6 35,7

* "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акцияларының мәмілесін қосқанда

Кестелерге ескертпе: МБҚ – мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; ББҚ – беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; корпоративтік облигациялар – беймемлекеттік эмиссиялық борыштық бағалы қағаздар; "тікелей" репо – "тікелей" әдіспен (тікелей ашылу және жабылу мәмілелерін жасасу арқылы) жүзеге асырылатын, репо операциялары; ХҚҰ – халықаралық қаржы ұйымдар; БҚ – бағалы қағаздар; "с/ж" – сауда-саттық өткізілген жоқ. Сауда-саттық көлемі, KASE сауда-саттық өткізгенде қолданатын әдістердің кез келгенімен жасалған, орындалған биржалық мәмілелер бойынша есептелді.

Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу